• BIST 110.932
 • Altın 174,426
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • Trabzon 13 °C

2015 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE VERGİ-SSK MEVZUATINDA YAPILAN BAZI DÜZEN

Mustafa Güler

01.01.2015 Tarihinden geçerli olmak üzere, 2014 ARALIK ayında Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi –SSK mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler ve uygulamalar özetle aşağıda belirtilmiştir.

 

1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi:

V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 880,00.-TL olarak tespit edilmiştir.

 

2.Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had:

V.U.K.’nun 313, maddesi uyarınca değeri 800,00.-TL’yi aşmayan peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 880,00.-TL olarak  tespit edilmiştir.

 

3.Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük 12,00-TL’lik istisna tutarı 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 13,00-TL olarak tespit edilmiştir.

 

4.Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife(ücretler hariç)

2015 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

12.000.- TL’ye kadar                                                                           %15

29.000 -TL’nin 12.000 TL’si için 1.800- TL, fazlası                              % 20

66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.2000- TL, fazlası                             % 27

66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190,00- TL, fazlası      % 35

 

5.Özel Usulsüzlük Cezaları:

 

a) VUK-353/1. maddesine göre; Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.01.2015 tarihinden itibaren 200,00.-TL’den aşağı olmamak üzere tutarın % 10’u nispetinde Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.

b) V.U.K.353/2 maddesine göre; Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2015 yılında 200,00.-TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.

 

6.Gayrımenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna:

 

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2014 yılı için 3.300,00.-TL’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. 2015 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı ise 3.600,00.-TL olarak tespit edilmiştir.

Not: 2014 Yıllık (Brüt) işyeri kira gelirinin 27.000,00.-TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecektir.

Binaların işyeri olarak (Stopajlı) kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2015 yılı için beyan sınırı 29.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

 

7.Damga Vergisi:

01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamalar aşağıdaki gibidir.

 (Ücret gelirlerinde Damga Vergisi nispeti binde 7,59 olup değişmemiştir)

 

Belli Parayı İhtiva Eden Sözleşmeler:

-Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler                       :(Binde 9,48)

-Kira Mukavelenameleri                                                                                 :(Binde 1,89)

 

Beyanname ve Bildirgeler:

-Yıllık Gelir vergisi beyannameleri                                                                   :45,30- TL

-Kurumlar vergisi beyannameleri                                                                    :60,50- TL

-Muhtasar beyannameler                                                                                :29,90-TL

-Katma Değer Vergisi Beyannameleri                                                 :29,90 TL

-Sosyal Sigorta Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri               :22,30 TL

 

Bilanço ve İşletme Hesabı Özetleri:

-Bilançolar                                                                                                     :  35,00- TL

-Gelir Tabloları                                                                                   :  16,90 -TL

-İşletme Hesabı Özetleri                                                                               :  16,90-TL

 

8.Veraset ve İntikal Vergisi:

01.01.2015 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

-Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097,00-TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392,00- TL),

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711,00- TL,

-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.711,00 TL olarak dikkate alınacaktır.

 

9.Emlak Vergisi Oranları:

Meskenlerde binde 1,İşyerlerinde binde 2, Arazilerde binde 1 ve Arsalarda binde 3(Büyük şehirlerde bu oranlar 2 kat olarak uygulanır)

 

10.Asgari Geçim İndirimi Uygulaması:

2015 takvim yılı asgari ücret üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim

İndirimi Tutarı

 

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim

İndirimi Tutarı

Bekar

90,11

 

 

Evli eşi çalışan

90,11

Evli eşi çalışmayan

108,14

Evli eşi çalışan 1 çocuk

103,63

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

121,65

Evli eşi çalışan 2 çocuk

117,15

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

135,17

Evli eşi çalışan 3 çocuk

126,16

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

144,18

Evli eşi çalışan 4 çocuk

135,17

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

153,19

 

 

11.Kıdem Tazminat Tavanı:

01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında uygulanacak olan Kıdem Tazminatının üst sınırı 3.541,37-TL olarak tespit edilmiştir.

 

12.2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları:

 

2015 yılında uygulanacak olan “asgari ücret” tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 30 Aralık 2014 tarihli toplantısında belirlendi.

 

Komisyon kararına göre, 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır.

 

Uygulanacak Dönem

Tutar (TL)

01.01.2015 – 30.06.2015

    1.201,50

01.07.2015 – 31.12.2015

    1.273,50

 

16 Yaşından küçüklere verilecek asgari ücret uygulamasına son verilmiş olup yukarıda belirtilen tek bir ücret uygulamasına geçilmiştir.

 

Aşağıdaki tabloda, 16 yaşından büyük ve küçük işçilere 2014 yılında ödenecek olan asgari ücretin net tutarı, ücret üzerinden yapılan yasal kesintiler ve işverene maliyeti gösterilmektedir.

 

a)Net Asgari Ücretin Hesaplanması

 

 

01.01.2015 - 30.06.2015

01.07.2015 - 31.12.2015

Brüt Asgari Ücret

                          1.201,50

1.273,50

Sosyal Güvenlik Primi İşçi Payı (% 14)

                             168,21

178,29

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)

12,02

12,74

Gelir Vergisi Matrahı

1.021,27

1.082,47

Hesaplanan Gelir Vergisi (% 15)

153,19

162,17

Asgari Geçim İndirimi (*) (-)

90,11

90,11

Kesilecek Gelir Vergisi

63,08

72,26

Damga Vergisi (binde 7,59)

9,12

9,67

Kesintiler Toplamı

252,43

272,96

Net Asgari Ücret

949,07

1.000,54

 

 

(*) Yukarıdaki asgari geçim indirimi hesaplaması çalışanın bekar olduğu varsayımına göre yapılmıştır. Çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi tutarı değişecektir. Ücretlinin, eşinin çalışmaması ve 4 çocuklarının bulunması durumunda asgari geçim indirimi tutarı 153,19- TL olacaktır.

 

b)İşverene maliyetin hesaplanması

 

 

01.01.2015 - 30.06.2015

01.07.2015 - 31.12.2015

Brüt Asgari Ücret

1.201,50

1.273,50

Sosyal Güvenlik Primi İşveren Payı (% 19,5)

246,31

261,07

İşsizlik Sigortası İşveren Payı (% 2)

24,03

25,47

Toplam Maliyet

1.471,84

1.560,04

 

Buna göre asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti, yılın ilk yarısında 1.471,84- TL, ikinci yarısında ise 1.560,04-TL olmaktadır. %5’ lik indirim uygulandığında bu tutar 1.411,76-TL ve 1.496,36-TL olacaktır. Ancak bölgemizde 10 ve daha fazla işçi çalıştıranlar için uygulanan S.S.K.İşveren Payı Teşviğinden faydalanan işveren için toplam maliyet, yararlanılan teşvik tutarı kadar az olacaktır.

 

13.Sosyal Güvenlik Destek Primine esas kazançların alt ve üst sınırları:

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, 82. maddesinde günlük kazanç sınırları tanımlanmıştır.

 

2015 yılında uygulanacak olan “Asgari Ücret” tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 31 Aralık 2014 tarihli toplantısında belirlenmiştir.

 

Buna göre 2015 yılında uygulanacak olan, Sosyal Güvenlik Primi, İşsizlik Sigortası Primi ve Sosyal Güvenlik Destek Primine esas kazançların alt ve üst sınırları, aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır.

 

 

Uygulanacak Dönem

Alt Sınır (TL)

Üst Sınır (TL)

01.01.2015 - 30.06.2015

1.201,50

7.809,90

01.07.2015 - 31.12.2015

1.273,50

8.277,90

 

 

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Kuzey Ekspres | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.