• BIST 111.864
 • Altın 174,046
 • Dolar 4,0278
 • Euro 4,9678
 • Trabzon 16 °C

Erdoğan seçimleri iptal edecek!

Erdoğan seçimleri iptal edecek!
Mer­kez Par­ti li­de­ri Prof. Kars­lı­'dan çar­pı­cı id­di­a: "AKP'nin oy­la­rı da­ha da dü­şer­se Cumhurbaşkanı Erdoğan se­çi­mi ip­tal eder"

Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek’e çarpıcı açıklamalar yaptı. Karslı açıklamalarında AKP hakkında olay yaratacak iddialarda bulunurkenCumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu anda izlemede olduğunu eğer AKP’nin tek başına iktidara gelemeyeceğini görürse seçimi bile iptal edebileceğini öne sürdü. Karslı seçim iptalini Erdoğan’ın nasıl gerçekleştireceğine ilişkin ise “Güneydoğu’daki seçim güvenliği bahane edilebilir ya da Suriye ile savaşa girilebilir” dedi.

İşte o röportajdan ilgi çeken bölümler:

Mer­kez Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı ve İs­tan­bul 1. Böl­ge Mi­let­ve­ki­li Ada­yı Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ocak ayın­da ver­di­ği rö­por­taj­da AKP se­çi­me ka­dar ka­rı­şa­cak yo­ru­muy­la Bü­lent Arınç ve Me­lih Gök­çek kav­ga­sı­na dik­kat çe­ken Kars­lı, AK­P’­nin iki gru­ba ay­rıl­dı­ğı­nı, Gök­çe­k’­in ise yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı ge­çi­re­ce­ği­ni söy­le­di.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın ya­kı­nın­da olan her­ke­sin vic­dan aza­bı çek­ti­ği­ni an­la­tan Kars­lı “İ­nanç­lı ve vic­dan­lı bir in­sa­nın, öbür ta­raf­ta aç bir Re­cep am­ca var­ken, 2 bin oda­lı bir sa­ra­yın ya­nı­na bir de yav­ru sa­ray ya­pan­dan ko­şa­rak kaç­ma­sı ge­re­k” de­di.

“AK­P’­li­le­ri iyi ta­nı­rım. Bur­han Ku­zu ile ay­nı üni­ver­si­te­de ça­lış­tık. Hü­se­yin Çe­lik ile ay­nı ev­ler­de kal­dı­k” di­yen hu­kuk pro­fe­sö­rü Kars­lı­’nın çar­pı­cı açık­la­ma­la­rın­dan sa­tır baş­la­rı şöy­le:

VATANDAŞ İFLAS ETTİ

“Ön­ce ül­ke­mi­zin du­ru­mu­nu or­ta­ya ko­ya­yım: Bi­zim mil­le­ti­miz şu an­da müf­lis hal­de.Bun­dan da­ha kö­tü bir hal ola­maz. Koa­lis­yon Tür­ki­ye­’de bir­lik­te­li­ğin önü­nü aç­mış­tır. Şu an­da Tür­ki­ye tek par­ti ik­ti­da­rı de­ğil tek adam ik­ti­da­rı­na gel­di. “Ai­le Dev­le­ti­”ne dö­nüş­tü. Koa­lis­yon bun­dan bin kat da­ha iyi­dir. Keş­ke bu hü­kü­me­tin bun­ca za­man bir koa­lis­yon or­ta­ğı ol­say­dı. Ba­zı şey­le­ri en­gel­ler­di. Koa­lis­yon mev­cut du­rum­dan da­ha kö­tü ola­maz.

Cumhurbaşkanı şu an­da iz­li­yor. Eğer araş­tır­ma­lar AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­dar ola­ma­ya­ca­ğı­nı gös­te­rir­se se­çi­mi ip­tal eder­ler. Ağ­rı­’da­ki gi­bi bir­kaç oyun da­ha çe­vi­rip “Gü­ney­do­ğu­’da se­çim gü­ve­ni­li­ği yo­k” de­yip ip­tal ede­bi­lir­ler. Su­ri­ye­’y­le sa­va­şa so­ka­bi­lir­ler. “Mu­su­l’­da biz de va­rı­z” de­yip, bir­kaç as­ker yol­la­ya­bi­lir­ler. Öte yan­dan se­çim mus­lu­ğu da AK­P’­nin elin­de. İs­te­di­ği gi­bi ki­me o mus­luk­tan ne ka­dar ve­re­ce­ği­ne gö­re şe­kil­le­nir du­rum­lar.

GÖK­ÇEK HAP­SE Gİ­RE­CEK

Ben bu­gü­ne ka­dar ne söy­le­dim­se AK­P’­ye yö­ne­lik Al­lah be­ni ya­lan­cı çı­kar­ma­dı. Çün­kü ben hu­kuk­çu­yum komp­lo te­ori­si ku­ra­mam, va­ka­la­ra ba­ka­rak so­nu­cu söy­le­rim.AKP iki­ye ay­rı­lı­yor. Bü­lent Arınç ve eki­bi di­ye­cek ki “Biz dü­rüs­tüz. Ak­çe­li iş­le­re ka­rış­ma­dık.” AK­P’­de dü­rüst ol­ma­yan­la­rın içe­ri gir­me­si­ni is­te­yen­ler var. Tay­yip Bey de as­lın­da di­ğer gru­bun içe­ri gir­me­si­ni is­ti­yor ama “ko­nu­şur­sak sı­ra bi­ze ge­le­ce­k” di­yor.

İkin­ci grup ak­çe­li iş­le­re bu­la­şan Me­lih Gök­çek gru­bu. Bü­lent Arınç ve gru­bu­nun Me­lih Be­y’­e sal­dır­ma­sı de­mek Tay­yip Be­y’­i de göz­den çı­kar­ma­sı de­mek. Onun için bu dö­nem­de sa­de­ce Me­lih Be­y’­in gru­bun­dan de­ğil Bü­lent Arınç gru­bun­dan da bir ki­şi yok lis­te­de. Sa­de­ce 1-2 ta­ne sus pa­yı Da­vu­toğ­lu­’na ver­di­ler. Bir kaç ta­ne Nu­man Kur­tul­muş, bir kaç aday Sü­ley­man Soy­lu ko­ya­bil­di. Onun dı­şın­da ta­ma­mı Tay­yip Be­y’­in aday­la­rı­dır.

GÖKÇEK CEZAEVİNE GİRECEK

7 Haziran son­ra­sı ola­cak şu, Me­lih Gök­çek ve et­ra­fın­da­ki kir­li iş­le­re bu­laş­mış olan­lar, hap­se gi­de­cek. Bir de bu iş­le­re ka­rış­ma­yan­lar var ama hır­sı­zı gö­rüp hır­sız var de­me­diy­sen he­le ki bir ma­kam­day­san sen de hır­sız­sın de­mek­tir. Gök­çe­k’­in oğ­lu lis­te dı­şı kal­dı çün­kü Gök­çek se­çim son­ra­sı yar­gı­la­ma­lar­da içe­ri gi­re­cek olan adam. Gök­çek’in hap­se gi­re­ce­ği plan­la­nı­yor.

AKP’LİLERLE KONUŞUYORUM

AKP’lilerle An­ka­ra­’da otu­rup ko­nu­şu­yo­rum. İn­san vic­da­nen ada­let ve ah­lak is­ter. Bun­lar da ada­let is­ti­yor­lar. Bu in­san­la­rın da vic­da­nı hep­ten öl­müş de­ğil. AK­P’­nin ya­kı­nın­da olan her­kes vic­dan aza­bı çe­ki­yor. İnanç­lı ve vic­dan­lı bir in­sa­nın, öbür ta­raf­ta aç bir Re­cep am­ca var­ken, 2 bin oda­lı bir sa­ra­yın ya­nı­na bir de yav­ru sa­ray ya­pan­dan ko­şa­rak kaç­ma­sı ge­rek. Bir al­yan­sım var de­yip bu ka­dar ser­ma­yen ola­bi­lir mi? Her­kes far­kın­da ama adam bir şey yap­tı (Er­do­ğa­n’­ı kast edi­yor) ken­di­ni pis­li­ğe bu­laş­tı­rır­ken bun­la­rı da bu­laş­tır­dı. AKP pa­ra is­te­yene pa­ra ma­kam is­te­ye ma­kan ver­di ama dos­ya­lar ha­zır­la­dı. Şim­di Bü­lent Bey gi­bi dos­ya­sı az olan bir iki te­miz ar­ka­daş fer­yat ede­cek­tir. Ab­dul­lah Gü­l’­ün eşi ‘a­sıl sı­kın­tı­la­rın kay­na­ğı­nı ben açık­la­ya­ca­ğı­m’ di­yor­du. Ne­den açık­la­ma­dı?

 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
 • "AYM'ye çağrıda bulunuyorum"10 Nisan 2018 Salı 17:04
 • “Eğer Pensilvanya’daki Hain Papaz...''03 Nisan 2018 Salı 17:41
 • MANKURT benzetmesi!03 Nisan 2018 Salı 11:59
 • VEKİLLERİN DÜELLOSU!02 Nisan 2018 Pazartesi 09:46
 • CHP'li kadınlardan tepki31 Mart 2018 Cumartesi 17:59
 • Kılıçdaroğlu'ndan Paskalya mesajı31 Mart 2018 Cumartesi 17:57
 • Başkan Uzun'dan 1/5000’lik imar planları29 Mart 2018 Perşembe 14:23
 • AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman, mazbatasını aldı28 Mart 2018 Çarşamba 18:30
 • AK Parti Ortahisar'ın ilk misafiri kurucu başkan İbrahim Keskin oldu28 Mart 2018 Çarşamba 18:21
 • “Şer odaklarına asla kulak asmayın”28 Mart 2018 Çarşamba 12:21
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Kuzey Ekspres | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.