• BIST 94.079
 • Altın 191,150
 • Dolar 4,6935
 • Euro 5,4834
 • Trabzon 24 °C

"Jandarmadaki değişikliği PKK istedi"

"Jandarmadaki değişikliği PKK istedi"
Emekli Tümgeneral Osman Özbek, “PKK’lılar istediği için jandarma itibarsızlaştırılıyor. Bunun adı ihanettir” dedi…

Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun, jan­dar­ma­nın ya­pı­sın­da kök­lü de­ği­şik­lik ön­gö­ren dü­zen­le­me­ye iliş­kin açık­la­ma­la­rı­na tep­ki ya­ğı­yor. Da­ha ön­ce Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­ter­li­ği gö­re­vin­de bu­lu­nan emek­li Tüm­ge­ne­ral Os­man Öz­bek, “Bu ya­sa, PKK’­nın is­te­ğiy­le ya­pı­lı­yo­r” id­di­asın­da bu­lun­du, bu du­ru­ma se­yir­ci ka­lan so­rum­lu­la­rın aciz­lik ve iha­net için­de ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Nec­det Öze­l’­in de bu ko­nu­da ses­siz kal­ma­ma­sı­nı is­te­yen Öz­bek, po­lis gi­bi jan­dar­ma­nın da si­ya­sal­laş­tı­rı­lıp ik­ti­da­rın em­ri­ne so­kul­mak is­ten­di­ği­ni öne sür­dü.

İş­te Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Öz­be­k’­in açık­la­ma­la­rı:

175 yıl­lık Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı bu­gün Tür­ki­ye­’nin ih­ti­ya­cı olan bir gü­ven­lik ve kol­luk kuv­ve­ti­dir. Bu ku­ru­luş dün­ya­da ben­ze­ri 57 ku­ru­luş ara­sın­da en seç­kin ve en de­ne­yim­li bir ko­num­da olup Av­ru­pa, Av­ras­ya, Af­ri­ka jan­dar­ma­la­rı bir­lik­le­riy­le de iliş­ki için­de­dir.

Ülkemizin için­de bu­lun­du­ğu ko­şul­lar, sı­nır­la­rı­mız­da ge­li­şen olay­lar va­ta­nı­mı­zın bö­lün­me ve la­ik re­ji­min de­ğiş­ti­ril­me teh­dit­le­ri­nin gün­dem­de ol­du­ğu bir dö­nem­de Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı­’nı mev­cut ko­nu­mun­dan ge­ri­ye gö­tü­re­cek her tür­lü ya­sal dü­zen­le­me ya­sa yo­luy­la bir ci­na­yet­tir. Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz kum­pas­la­rın­dan fark­sız bir tu­zak­tır.

Yasa ile jan­dar­ma­nın, TSK ile ba­ğı ko­pa­rı­la­cak. Oy­sa si­lah­lı ve as­ke­ri bir özel­li­ği olan Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı TSK’­nın ba­rış­ta ve sa­vaş­ta en ön­de so­rum­lu­luk alan ay­rıl­maz bir par­ça­sı­dır. Bu de­ği­şi­mi ya­sa yo­luy­la yap­tık­la­rı tak­dir­de de­niz ve ha­va kuv­vet­le­rin­den son­ra TSK’­nın önem­li bir gü­cü olan jan­dar­ma da ay­nı şe­kil­de et­ki­siz ve iti­bar­sız ha­le ge­ti­ril­miş ola­cak­tır.

Jandarma Ge­nel Ko­mu­ta­nlığı kad­ro­su or­ge­ne­ral­lik­ten kor­ge­ne­ral­li­ğe dü­şü­rü­le­cek, ön­ce MGK’­dan dış­la­na­cak, son­ra İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı müs­te­şa­rı­na bağ­la­na­cak. Ka­rar­ga­hı, bey­ni ve ar­şi­vi yok edi­le­cek. Ba­zı il jan­dar­ma ko­mu­tan­lık­la­rı ge­ne­ral kad­ro­su­na çı­ka­rı­la­cak, bu da den­ge­yi bo­za­cak. Dev­le­tin, hal­kıy­la ye­ga­ne ir­ti­ba­tı, gö­zü ve ku­la­ğı olan ka­ra­kol­la­rın ba­zı­la­rı ka­pa­tı­la­cak. Hem dev­le­tin hem de Si­lah­lı Kuv­vet­le­r’in is­tih­ba­rat gü­cü önem­li öl­çü­de za­yıf­la­ya­cak.

Bu ya­sa, PKK’­nın is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da ve Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si (BOP) ge­re­ği çı­ka­rıl­mak­ta­dır. Bu­na ses­siz kal­mak aciz­lik ve iha­net­tir.

“Muhalefet bu yasaya izin vermemeli”
Öz­bek Pa­şa, “Hü­kü­me­tin ha­zır­la­dı­ğı bu ya­sa­nın ka­bul edil­me­me­si için mu­ha­le­fet elin­den ge­le­ni yap­ma­lı­dı­r” di­ye ko­nuş­tu.

TSK’­dan ko­pa­rı­lıp si­ya­sal­laş­tı­rı­la­cak
Ha­len gö­rev­de bu­lu­nan ba­zı ko­mu­tan­lar da dü­zen­le­me­nin en önem­li mad­de­le­ri­nin ata­ma, gö­rev ye­ri de­ğiş­tir­me, gö­rev­den uzak­laş­tır­ma yet­ki­si ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Ko­mu­tan­lar, şun­la­rı söy­le­di:

“Emniyet gibi”
“‘­Per­so­ne­lin ipi sü­rek­li be­nim elim­de ol­sun, is­te­di­ğim ye­re is­te­di­ğim za­man­da çe­ke­bi­le­yi­m’ de­nil­mek is­te­ni­yor. İçin­de bu­lun­du­ğu­muz sü­reç dü­şü­nül­dü­ğün­de si­ya­si­le­rin bu yet­ki­yi al­ma­la­rıy­la em­ni­yet­te ol­du­ğu gi­bi in­san­la­rın se­bep­siz, ge­rek­çe­siz ola­rak ta­yin edil­me­le­ri, ku­ral ta­nın­ma­dan bir ora­ya bir bu­ra­ya sü­rül­me­le­ri müm­kün ola­cak­tır. Şu an ken­di emir­le­rin­de olan em­ni­yet teş­ki­la­tın­da mağ­du­ri­yet­ler ya­şa­tıl­mak­ta­dır. Jan­dar­ma da ba­kan­lı­ğın em­rin­de ol­sa idi ben­zer uy­gu­la­ma­lar jan­dar­ma­ya ve ora­dan da TSK’­nın ta­ma­mı­na uy­gu­la­na­bi­le­cek­ti. Değişiklik tam bu nok­ta­da jan­dar­ma­yı da de­je­ne­re et­mek, ken­di si­ya­si gö­rüş­le­ri doğ­rul­tu­sun­da şe­kil­len­dir­mek için ya­pıl­mak­ta­dır. Bu du­rum jan­dar­ma­nın var­lık ge­rek­çe­si­ni or­ta­dan kal­dı­ra­cak­tır. Jan­dar­ma­nın Ge­nel­kur­may ile ba­ğı­nı koparacağı gi­bi, as­ke­ri vas­fı­nı da yi­tir­me­si­ne ne­den ola­cak­tır.”

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İşte 'Şah Fırat' operasyonunun detayları!22 Şubat 2015 Pazar 10:42
 • GENELKURMAY'DAN İLK AÇIKLAMA!22 Şubat 2015 Pazar 10:40
 • TSK'dan 'Şah Fırat' operasyonu!22 Şubat 2015 Pazar 10:08
 • İstanbul'da kaç Trabzonlu var?13 Şubat 2015 Cuma 14:14
 • O para öğrencilere iade edilecek!12 Şubat 2015 Perşembe 05:49
 • '10 bin lira ver, cevap anahtarını al'03 Şubat 2015 Salı 01:06
 • 2010 öncesi tüm sınavlara inceleme!16 Ocak 2015 Cuma 12:55
 • Canlı bomba Çeçen çıktı!08 Ocak 2015 Perşembe 09:32
 • Dondurucu soğuklar geliyor!04 Ocak 2015 Pazar 14:20
 • Yan bakma cinayeti!02 Ocak 2015 Cuma 09:57
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Kuzey Ekspres | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.