• BIST 90.186
 • Altın 235,031
 • Dolar 6,1028
 • Euro 6,9689
 • Trabzon 27 °C

TORBA YASADAN NE ÇIKTI?

Mustafa Güler

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları olmak üzere birçok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler içeren Kanun Tasarısı 28 Kasım 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasa 05.12.2017 tarihli resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanun da yapılan vergi ile ilgili düzenlemelerden bazıları özet olarak aşağıdaki gibidir.
1. Gelir Vergisi Kanunu (GVK)
a. Götürü gider oranında indirim
GVK’nın 74. maddesinde yer alan % 25’lik götürü gider oranı % 15’e düşürülmektedir. Bu değişiklikle kira gelirlerini beyan eden mükelleflerden götürü gider yöntemini kullananların gelir vergisi matrahları ve dolayısıyla ödeyecekleri gelir vergisi tutarı artacaktır.
Bu düzenleme 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
b. Net asgari ücretin altına düşen ücretler için ilave asgari geçim indirimi
Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 87. madde ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri gelir vergisi tarifesi nedeniyle 1.404,06 TL’nin altına düşenler için 1.404,06 TL’nin altına düşen tutarın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi imkanı getirilmiştir.
2. Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)
a. Kurumlar vergisi oranı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca kurumlar vergisi oranı tüm kurumlar vergisi mükellefleri için % 20 olarak uygulanmaktadır.
Ancak yeni düzenleme ile, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden % 22 oranında kurumlar vergisi ödenecektir. 2017 yılına ilişkin kazançlardan %20 vergi alınacağı tabiidir.
b. Gayrimenkul satış kazancına ilişkin istisna oranı
Yeni düzenleme kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların (gayrimenkuller) satışından sağlanan kazanca uygulanan % 75’lik istisna oranı % 50’ye düşürülmektedir. İştirak hisseleri ile maddedeki diğer varlıkların satış kazancındaki istisna oranında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
Bu hüküm kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.
c. Bankalara borcu olanlardan bankalar tarafından alınan gayrimenkullerin satışına ilişkin istisna
KVK’nın 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (f) bendinde; bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış kurumlar ile bunların kefilleri ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların % 75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğuna dair düzenleme yer almaktadır.
Yeni düzenleme ile, sadece bankalara olan borçlar için uygulanan bu hükmün kapsamı, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borçları da kapsayacak şekilde genişletilmektedir.
Ayrıca gayrimenkul satış kazancına ilişkin istisna oranında olduğu gibi bu bent kapsamında söz konusu kurumlar (Banka, finansal kiralama ve finansman şirketleri) tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışlarında uygulanan yüzde 75’lik istisna oranı da yüzde 50’ye düşürülmektedir.
3. Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)
a. Bankalara borçlu olanların borçlarına karşılık iştirak hissesi ve taşınmazlarının bankalara devrinde KDV istisnası
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4/r maddesi uyarınca, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri KDV’den istisnadır.
Yeni düzenleme ile, yukarıdaki hükümde yer alan “bankalara” ibaresi “bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine” şeklinde değiştirilmektedir. Bu sayede sadece bankalara olan borçlar için uygulanan bu hükmün kapsamı genişletilerek, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borçlar dolayısıyla bu kurumlara yapılan gayrimenkul ve iştirak hissesi satışlarını da kapsaması sağlanmaktadır.
Ayrıca bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi de KDV’den istisna olarak değerlendirilecektir.
Bu hüküm 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
b. Milli Eğitim Bakanlığına “FATİH” Projesi kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarında KDV istisnası
7061 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 38. madde eklenmektedir. Buna göre Kanun’un yayım tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere; proje bileşenlerine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV istisnası kapsamına alınmaktadır.
Bu kapsamda,İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.
Bu hüküm Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.
4. Özel Tüketim Vergisi Kanunu
a. Makaronların ÖTV kapsamına alınması ve vergi oranının belirlenmesi
Yapılan düzenleme ile, sigara kağıdı, ÖTV kapsamına alınmaktadır. Buna göre ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline 4813.10.00.80.00 GTİP numarasıyla “Diğerleri (Makaron)” eklenerek vergi oranı % 65,25 ve asgari maktu vergi tutarı da 0,0994 TL olarak belirlenmiştir.
Bu düzenleme Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.
b. Engellilerin binek otomobil alışlarında ÖTV istisnası
Yapılan düzenleme ile, engelliler tarafından ÖTV’siz alınabilen binek otomobillere ilişkin iki temel değişiklik yapılmaktadır. Bunlardan ilki; daha önce engelliler tarafından motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşan binek otomobillerin alımında istisnadan yararlanılamazken, motor silindir hacmi sınırlaması kaldırılmaktadır. Buna göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, engelliler tarafından alınan binek otomobilleri motor silindir hacmine bakılmaksızın ÖTV istisnasından yararlanabilecektir.
Motor silindir hacmine ilişkin sınırla kalkmış olmakla birlikte, yapılan ikinci değişiklikle istisnadan yararlanılabilecek binek otomobilleri için parasal bir sınır getirilmektedir. Buna göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren engelliler tarafından alınan binek otomobillerin bedeli 200.000 TL’yi aşıyorsa ÖTV istisnasından yararlanılamayacaktır. 200.000 TL’lik bedel; hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil toplam fiyatı ifade etmektedir.
Bu hükmün yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.
c. Meyve suları, gazozlar, enerji içecekleri ve alkolsüz biraların ÖTV kapsamına alınması
7061 sayılı Kanun’un 75. maddesiyle bazı mallar ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetveline dahil edilerek ÖTV kapsamına alınmış ve ÖTV oranı % 10 olarak belirlenmiştir.
Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.

 5. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (MTVK)
a. Mevcut ve 31.12.2017 tarihinden önce tescil ettirilecek binek otomobillere ilişkin MTV tarifesi
7061 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde uyarınca, mevcut olan ve 31.12.2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) kayıt ve tescil ettirilecek otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ilişkin MTV tutarları; motor silindir hacmi 1.300 cm3 ve aşağısı olanlar için % 15, daha büyük motor hacmine sahip olanlar içinse % 25 oranında artırılmıştır.
Buna göre kapsama giren motorlu taşıtlardan 2018 yılında aşağıdaki tabloda (I/A sayılı tarife) yer alan tutarlarda MTV tahsil edilecektir:
(I/A) SAYILI TARİFE)
Motor silindir hacmi (cm3)
1 - 3 yaş4 - 6 yaş7 - 11 yaş12 - 15 yaş1300 cm3 ve aşağısı7435182902201301 - 1600 cm3’e kadar1.2949705633981601 - 1800 cm3’e kadar2.2841.7851.0516411801 - 2000 cm3’e kadar3.5982.7711.6299702001 - 2500 cm3’e kadar5.3963.9182.4481.4632501 - 3000 cm3’e kadar7.5246.5454.0892.2003001 - 3500 cm3’e kadar11.45810.3096.2103.1003501 - 4000 cm3’e kadar18.01415.5559.1614.0894001 cm3 ve yukarısı29.48322.10913.0945.885
Bu hükmün yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.
b. 01.01.2018 tarihinden itibaren tescil ettirilecek binek otomobillere ilişkin MTV tarifesi
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil ettirilecek olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, sadece motor silidir hacmi ve yaşına göre değil, aynı zamanda taşıtların değerine göre de farklı vergilendirilmesi sağlanmış olacaktır.
Bu uygulamada taşıt değeri; taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade etmektedir. İlk kayıt veya tescil edildiği tarih itibarıyla belirlenen taşıt değeri sonraki yıllar için de dikkate alınacak, MTV her yıl bu değere göre belirlenecektir.
Motor silindir hacmi (cm3)
Taşıt Değeri (TL)
Satır No
1 - 3
yaş4 - 6
yaş7 - 11
yaş1300 cm3 ve aşağısı40.000’i aşmayanlar174351829040.000’i aşıp
70.000’i aşmayanlar281757031970.000’i aşanlar38926223481301 - 1600 cm3’e kadar40.000’i aşmayanlar41.29497056340.000’i aşıp
70.000’i aşmayanlar51.4231.06761970.000’i aşanlar61.5531.1646751601 - 1800 cm3’e kadar100.000’i aşmayanlar72.5121.9641.156100.000’i aşanlar82.7412.1421.2621801 - 2000 cm3’e kadar100.000’i aşmayanlar93.9573.0481.792100.000’i aşanlar104.3173.3261.9552001 - 2500 cm3’e kadar125.000’i aşmayanlar115.9364.3092.692125.000’i aşanlar126.4764.7012.9372501 - 3000 cm3’e kadar250.000’i aşmayanlar138.2767.2004.498250.000’i aşanlar149.0297.8544.9073001 - 3500 cm3’e kadar250.000’i aşmayanlar1512.60311.3406.831250.000’i aşanlar1613.74912.3717.4523501 - 4000 cm3’e kadar400.000’i aşmayanlar1719.81517.11110.077400.000’i aşanlar1821.61718.66610.9944001 cm3 ve yukarısı475.000’i aşmayanlar1932.43124.32014.403475.000’i aşanlar2035.37926.53115.713
6. Emlak Vergisi Kanunu (EVK)
7061 sayılı Kanun’un 35. maddesiyle, Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde ile Takdir Komisyonları tarafından 2018 yılı için takdir olunan yüksek arsa ve arazi metrekare birim değerlerine bir üst sınır getirilmektedir. Buna göre Takdir Komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin % 50’sinden fazlasını aşması durumda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında;
- 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerinin % 50 fazlasının esas alınacağı,
- Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yılları için ise bu tutar üzerinden Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacağı,
düzenlenmektedir.
7. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
a. Ödeme emri ve ihtiyati hacze itiraz süresi ile mal bildiriminde bulunma süreleri
Vergi borcunu vadesinde ödemeyenlere 7 gün içerisinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiği ödeme emri ile bildirilmektedir. Ödeme emrine itiraz veya mal bildiriminde bulunma için mükellefin tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süresi bulunmaktadır. Bunun yanında ihtiyati hacze ilişkin dava açma süresi ve teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılacak tebliğ ile verilen ödeme süresi de 7 gün olarak uygulanmaktadır.
Kanunda öngörülen 7 günlük süreler, 2018 başından itibaren 15 güne çıkarılmaktadır.
Yeni düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

 


     PAGE 4

                                                                                        

 

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Kuzey Ekspres | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.