2021 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN BAZI DÜZENLEMELER

29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan tebliğlere göre,01.01.2021 Tarihinden geçerli olmak üzere, Vergi mevzuatında yer alan yeni had ve tutarlar özetle aşağıda gibi belirlenmiştir.

 

1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi:

V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1.500,00.-TL olarak belirlenmiştir.

 

2.Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had:

V.U.K.’nun 313. maddesi uyarınca, değeri 900,00.-TL’yi aşmayan peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1.500,00.-TL olarak belirlenmiştir.

 

3.Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük 23,00-TL’lik istisna tutarı 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 25,00-TL olarak tespit edilmiştir.

 

4.Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife(ücretler hariç)

2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

24.000 TL’ye kadar                                                                                       %15

53.000 -TL’nin 24.000- TL’si için 3.600- TL, fazlası                                     % 20

130.000 TL’nin 53.000- TL’si için 9.400- TL, fazlası                                     % 27

650.000 TL’nin 130.000- TL’si için 30.190- TL, fazlası                                % 35

650.000 TL’den fazlasının 650.000- TL’si için 212.190- TL, fazlası  % 40

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife(ücretler için)

2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

24.000 TL’ye kadar                                                                                       %15

53.000 -TL’nin 24.000- TL’si için 3.600- TL, fazlası                                     % 20

190.000 TL’nin 53.000- TL’si için 9.400,00- TL, fazlası                               % 27

650.000 TL’nin 190.000- TL’si için 46.390,00 TL, fazlası                            % 35

650.000 TL’den fazlasının 650.000- TL’si için 207.390- TL, fazlası  % 40

 

5.Özel Usulsüzlük Cezaları:

 

a) VUK-353/1. maddesine göre; Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.01.2021 tarihinden itibaren 380,00.-TL’den aşağı olmamak üzere tutarın % 10’u nispetinde Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.

b) V.U.K.353/2 maddesine göre; Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2021 yılında 380,00.-TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.

 

 

 

6.Gayrımenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna:

 

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2020 yılı için 6.600.-TL’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. 2021 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı ise 7.000.-TL olarak tespit edilmiştir.

Not: 2020 Yıllık (Brüt) işyeri kira gelirinin 49.000,00.-TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecektir.

Binaların işyeri olarak (Stopajlı) kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2021 yılı için beyan sınırı ise 53.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

 

7.Damga Vergisi:

01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamalar aşağıdaki gibidir.

 (Ücret gelirlerinde Damga Vergisi nispeti binde 7,59’dur.)

 

Belli Parayı İhtiva Eden Sözleşmeler:

-Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler                             :(Binde 9,48)

-Kira Mukavelenameleri                                                                             :(Binde 1,89)

 

Beyanname ve Bildirgeler:

-Yıllık Gelir vergisi beyannameleri                                                                : 97,20- TL

-Kurumlar vergisi beyannameleri                                                                 :129,80- TL

-Muhtasar beyannameler                                                                             :64,10-TL

-Katma Değer Vergisi Beyannameleri                                                         :64,10- TL

-Sosyal Sigorta Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                       :47,60- TL

 

Bilanço ve İşletme Hesabı Özetleri:

-Bilançolar                                                                                                   :  74,90- TL

-Gelir Tabloları                                                                                            :  35,80 -TL

-İşletme Hesabı Özetleri                                                                             :  35,80-TL

 

8.Veraset ve İntikal Vergisi:

01.01.2021 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

-Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534,00-TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479,00- TL),

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703,00- TL,

-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 7.703,00 TL olarak dikkate alınacaktır.

 

9.Emlak Vergisi Oranları:

Meskenlerde binde 1,İşyerlerinde binde 2, Arazilerde binde 1 ve Arsalarda binde 3(Büyük şehirlerde bu oranlar 2 kat olarak uygulanır)

2020 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2021 yılına ait emlak vergi değerleri,bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

 

10. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2021 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

 

11. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL, diğer yerlerde 7.600 TL olarak tespit edilmiştir.

12. Taşıt Giderlerine İlişkin İndirim Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

(1) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000 TL,

(7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL

olarak belirlenmiştir.

13. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere;

-  1 numaralı bent için 150.000 TL ve 240.000 TL,

-  2 numaralı bent için 76.000 TL,

-  3 numaralı bent için 150.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Haber yorum bölümünde Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.