12.10.2021, 09:35

Kesintiyle Ödenen Vergilerin İadesinde Değişiklik

06 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de; 252 Numaralı GVK Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 315 nolu tebliğ yayımlandı.

252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamalara yer verilmektedir.

Yeni Tebliğ ile sözkonusu tebliğin, diğer vergi borçlarına mahsup veya nakden iade ve vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin bölümlerinde değişiklikler yapılmamıştır.

Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

I) Kesitin Yoluyla Ödenen Verginin Diğer Vergi Borçlarına Mahsup ve İadesi

Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir veya kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilmektedir.

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilmektedir.

Diğer taraftan, 429 Sıra No.lu VUK GT hükümleri uyarınca, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılmaktadır.

Buna göre;

-Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan gelir veya kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1A),

-Geçici vergiden doğan gelir veya kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1B)

-Fazla veya yersiz olarak ödenen gelir/kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1C),

kullanılmaktadır.

1) Nakden İade

Yapılan düzenleme ile 252 Seri No.lu GV GT’nin “1.3.2. Nakden İade” başlıklı bölümünde de değişiklik yapılmış, ayrıca bu bölümde yer alan tutar sınırları da artırılmıştır.

Buna göre, tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 Türk lirasını (bu tutar değişiklik öncesi 10.000 TL idi) geçmemesi halinde iade talebi, belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir.

Bu kapsamda;

-Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler için kira kontratının onaylı örneğinin,

-Serbest meslek kazancı elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren belgenin onaylı örneğinin,

-Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari veya zirai kazanç elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin,

iade işlemini gerçekleştirecek olan vergi dairesine iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

Nakden yapılacak iade taleplerinin 50.000 Türk lirasını aşması halinde (bu tutar değişiklik öncesi 10.000 TL idi), 50.000 Türk lirasını aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilecektir.

Nakden iade talebinin 500.000 Türk lirasına (bu tutar değişiklik öncesi 100.000 TL idi) kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilecektir. İade talebinin 500.000 Türk lirasını aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

Yukarıda yer verilen tutarlar her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu miktarların hesabında ise 1.000 Türk lirasına kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.

II) Sonuçlanmamış iade talepleri

Yeni düzenlemeye göre, 6.10.2021 tarihi itibariyle sonuçlanmamış iade talepleri hakkında yeni düzenleme ile getirilen esaslar geçerli olacaktır.

Yorumlar (0)