26.06.2022, 09:56

Liderin rolü ve önemi

Liderlik; iletişim süreci, kişilerarası davranış ve motivasyonla ilgili bir durumdur ve dinamik bir süreçtir.

Liderin rolü sıklıkla büyük organizasyonlarda çarpıcı bir şekilde görülür. Tıpkı General Elektiric’in CEO’su Jack Welch’in 1980’li yıllarda uyuyan bir dev olarak kabul edebileceğimiz General Electric firmasını 21. yüzyıla parlak bir şekilde taşıdığında olduğu gibi.

Liderlik, örgüt ve o örgütteki insanları ve tüm potansiyeli başarıya ulaştıran son harekettir. Liderler kişisel yetenek, üretkenlik ve vizyonlarını işin maddesi olan mamul ve hizmetlere sevk ederler. Yöneticiler, kişisel zekalarını iş sürecine uygularlar; heyecanları örgütün yönetilmesindedir. İlerlemek isteyen örgütler yatırımlarını liderlere yapmalıdırlar. Bu açılardan bakılınca grup ya da örgüt içerisindeki liderlik fonksiyonları aşağıdaki gibi belirlenebilir.

Gruplar için bir davranış modeli ortaya koymak, grubun faaliyetlerini düzenlemek, grubun ideolojilerini belirlemek, grubu dışarıda temsil etmek, grup içindeki tartışmaları engellemek ve grup üyelerini ödüllendirmek.

Bu fonksiyonlara sahip olan liderler, insan ilişkilerinin en iyi şekilde oluşmasına imkân verebilir. Akıl ve mantığın hâkim olduğu kuvvetli bir iş gücü oluşturabilir. Çünkü liderlik ne yapacağını bilen ne yaptığının farkında olan bir personel felsefesi meydana getirir. Liderden yoksun olan örgütler, geleceğe yönelik vizyon, misyon ve hedef belirleyemezler. Geleceğin yaşayan örgütleri olabilmenin yolu güçlü ve vizyon sahibi bir lidere sahip olmaktan geçer. İşletmelerde eğer liderler olmazsa, örgütler sadece bir insan ve makine yığını olurlar. İşletmelere hayat veren ve onları dinamik yapan husus sahip oldukları liderlerdir.

Tarihsel süreç içinde liderlik birçok araştırmacının ilgisini çekmiş ve konuyla ilgili olarak pek çok araştırma yapılmıştır. Liderlikle ilgili olarak yapılan araştırmaları iki grupta toplayabiliriz. Birincisi liderlik özelliklerini dikkate alarak yapılan araştırmalar, ikincisi ise liderlik davranışlarını dikkate alarak yapılan araştırmalar. Yapılan araştırmalar liderliğin dört önemli değişkenle yakından ilgili olduğunu göstermiştir. Bunlar sırasıyla şunlardır:

Birinci Değişken: Toplumu oluşturan bireyleri etkileyen, liderin kendisidir. Liderin kişisel özellikleri birbirinden farklı olabilir, aynı şekilde sahip olduğu bilgiler de farklı olabilir. Bu farklılık liderlerin kişiliğiyle ve liderlik süreciyle ilgili araştırmalara imkân tanır.

İkinci Değişken: Liderin izleyicileri gruptur. Bu izleyici grubu da birbirinden farklı özellikler gösterebilir.

Üçüncü değişken: Liderin ve izleyicilerin etkileşimde bulundukları durum ve ortamdır. Bu etkileşim ortamları da farklı olabilir. Bunları; sosyal, siyasal ve ekonomik ortamlar olarak belirtebiliriz.

Dördüncü Değişken: İstenilen sonuçtur. Bu değişkeni başkalarını istenilen sonuç ve amaçlara ulaştırmak için onları etkileme çabasında bulunma şeklinde açıklanabilir.

KAYNAKLAR

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Kış-2013  Cilt:12  Sayı:44.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, YAZ-2009  C.8  S.29.

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, Cilt 2, Sayı 1, 2010.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013 – Cilt: 2 – Sayı:1.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2007 Cilt 9 Sayı 2.

KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 12 (19): 73-84, 2010.

Yorumlar (0)