Mustafa Güler

Bütün Yazıları

Mustafa Güler

KDV ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER..

KDV oranlarında değişiklik yapan 29/3/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemelerin bazıları aşağıda açıklanmıştır. -KONUT TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI Yayımlanan Cumhurbaşkanı...
13 Nisan 2022

Mali uygulamalarla ilgili hatırlatmalar

*2021 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 36,20 OLDU. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 27 Kasım 2021 tarih ve 31672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 533 sıra nol.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı yeniden değerleme oranı...
08 Şubat 2022

TL Mevduata Dönüşüm Kazançlarına Kurumlar Vergisi İstisnası

Yapılan yeni bir yasal düzenleme ile enflasyon düzeltmesinin ertelenmesi ve TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istisnası sağlanmasına hüküm altına alınmıştır. I- Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi...
25 Ocak 2022

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Taslak Tebliğ Yayımlandı

Maliye Bakanlığınca hazırlanan enflasyon düzeltmesine ilişkin Tebliğ Taslağı yayımlandı. Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca, fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışın, içinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde...
18 Ocak 2022

Kâr Dağıtımında Vergi Kesinti Oranının %10’a İndirilmesi

GVK'nin 94/6-b maddesi uyarınca; gerçek kişilere dağıtılan, GVK'nin 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr payları üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılmaktaydı 21.12.2021 tarih...
11 Ocak 2022

Dönem Sonu İşlemlerinde Kasa ve Ortaklardan Alacaklar

Dönem sonu işlemleri ve vergiye tabi kazancın tespiti işlemlerinde özellikle kasa hesabına ve ortaklar cari hesabına dikkat edilmelidir. - Kasa Hesabı: İşletmelerin, kasa hesabı hareketleri, kasa bakiyeleri, ilişkili olduğu kişiler ve şirketlerle...
04 Ocak 2022

Vergilemede 2022 yılında uygulanacak had ve tutarlar

21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan tebliğlere göre,01.01.2022 Tarihinden geçerli olmak üzere, vergi mevzuatında yer alan yeni had ve tutarlar özetle aşağıda gibi belirlenmiştir. 1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi: V.U.K.'nun...
28 Aralık 2021

Asgari ücret ve diğer parametreler

          2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı 2022 yılında uygulanacak olan 'asgari ücret” tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 16 Aralık 2021 tarihli toplantısında belirlendi. Komisyon kararına...
21 Aralık 2021

Hoş geldin enflasyon muhasebesi-düzeltmesi

Enflasyon düzeltmesi, Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun mükerrer 298. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme uyarınca, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri üretici fiyat endeksindeki (ÜFE)...
14 Aralık 2021

Vergilemeyle ilgili yapılan bazı düzenlemeler

Son dönemlerde vergilendirmeyi ilgilendiren birkaç düzenlemeler yapılmış olup, bunların bazılarına ilişkin hatırlatma babından özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir. - Döviz İşlemlerinde Kimlik Tespiti Uygulamasında İşlem Limiti Belirlendi....
07 Aralık 2021

Taşınmaz Satışına KDV İstisnasında Özellikli Durumlar

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (17/4-r) maddesi uyarınca, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV'den müstesna tutulmuştur. Söz konusu düzenlemeye...
30 Kasım 2021

Taşınmaz satış kazanç istisnasında özellikli durumlar

Bilindiği gibi Kurumların taşınmaz satışından doğan kazançlarının kurumlar vergisinden istisna tutulması için taşınmazların en az iki tam yıl süreyle aktifte yer alması gerekir. Bu istisna, satıştan doğan kazançların sadece %50'lik...
23 Kasım 2021

Öğrencilere Verilen Bursların Gider Yazılması

Bazı şirket veya şahıslar, maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilere, her ay belli tutarlarda burs vermektedirler. Öğrencilere karşılıksız olarak yapılan burs şeklindeki bu ödemelerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde...
16 Kasım 2021

VERGİ KANUNLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu...
09 Kasım 2021

VERGİ KANUNLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu...
09 Kasım 2021

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI…

Bu yazıda; mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376'ncı maddesinde yer alan cezalarda indirim uygulamasına...
19 Ekim 2021

Kesintiyle Ödenen Vergilerin İadesinde Değişiklik

06 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de; 252 Numaralı GVK Genel Tebliği'nde değişiklik yapan 315 nolu tebliğ yayımlandı. 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan...
12 Ekim 2021

BİNEK OTOMOBİLLERİNDE GİDER KISITLAMASI

Yasal düzenleme 7194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) ve (7) numaralı bentlerine binek oto gider kısıtlamasıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Kapsam Kiralama...
05 Ekim 2021

VERGİ AF DÜZENLEMESİNDE YENİDEN DEĞERLEME

7326 sayılı Kanunla, VUK'un geçici 31'inci maddesinde yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde, taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine yeniden imkan sağlanmıştır. Getirilen düzenleme uyarınca,...
21 Eylül 2021

NET ASGARİ ÜCRETİN 2.825,90-TL’NİN ALTINA DÜŞMESİ

2021 yılı İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Usul ve Esasları 303 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yayımlanmıştır. Söz konusu genel tebliğde; net ücretin yılın ilerleyen aylarında vergi dilimi nedeniyle Bekâr ve çocuksuz...
14 Eylül 2021

AF KANUN’UNDAN ÖNCEKİ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında 9 Haziran 2021'den önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021'e kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. Ancak, 9 Haziran 2021'den önce...
07 Eylül 2021

KDV ARTIRIMINDA BULUNANLARIN ÖZEL ESASLAR KARŞISINDAKİ DURUMU

7326 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle 31 Ağustos 2021 tarihine kadar mükellefler, matrah artırımında bulunabilmektedirler. Bu düzenleme kapsamında 20.08.2021 tarihli KDV Genel Uygulama Tebliğ değişikliği ile 7326 sayılı KDV artırımında...
24 Ağustos 2021

VERGİ YARGISINDA DAVA AÇMA HADLERİ

28 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6545 sayılı Kanun ile;- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yapmıştır. Söz konusu düzenlemeler...
17 Ağustos 2021

NİHAİ TÜKETİCİYE YAPILAN SATIŞLARDA DÜZENLENEN FATURADA T.C. KİMLİK NUMARASI YAZILMASI ZORUNLU MUDUR?

Nihai tüketiciler T.C. kimlik numaralarını her ortamda belirtmek istemekten çekinmeleri nedeniyle fatura düzenlenirken T.C. kimlik numarasını vermede çekingen davranmaktadırlar. Çünkü T.C. numarası kişinin özel bir bilgisi olup, kötü niyetli...
10 Ağustos 2021