Av.Çağla Yavuz Uzun Takip et

Av.Çağla Yavuz Uzun

Bütün Yazıları

Av.Çağla Yavuz Uzun

KÖTÜNİYET TAZMİNATI

4857 Sayılı İş Kanununun(İK) 17. maddesinin 6. fıkrasına göre, iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında...
14 Mart 2022

İKİ HAKLI İHTAR

avcaglayavuz@gmail.com Türk Borçlar Kanununda konut ve çatılı işyeri kiralarında, kira sözleşmesinin dava yoluyla sona erdirilmesi halleri düzenlenmiştir. Bu hallerden en güncel sorun olanı ise, kira sözleşmesine göre ödenmesi gereken kiraların...
28 Şubat 2022

ARABULUCUYA BAŞVURMA ve İŞE İADE DAVASI

Av. Çağla YAVUZ UZUN avcaglayavuz@gmail.com İş güvencesi hükümleri kapsamında bulunan işyerlerinde, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile...
14 Şubat 2022

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH İHBARI

İş güvencesi hükümleri kapsamında bulunan işyerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshi için 4857 sayılı İş Kanununda (İK) bazı usuller düzenlenmiştir. İş Kanunun 19. maddesinde, 'İşveren fesih bildirimini yazılı olarak...
07 Şubat 2022

Yeni malikin gereksinimi

avcaglayavuz@gmail.com Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesinin dava yolu ile sona ermesi Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 350. maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Bu yazıda ise güncel bir sorun olarak kiraya verenin kiralananı...
17 Ocak 2022

Çalışmaktan kaçınma hakkı

avcaglayavuz@gmail.com Ücret ödeme borcu işçinin iş görme borcu karşısında yer alan ve işverenin iş sözleşmesinden doğan en temel borcudur. Ücretini zamanında ve belirlenen miktarda alamayan işçinin yargıya başvurma hakkı bulunmakla birlikte,...
03 Ocak 2022

Kira sözleşmesinin bildirim yoluyla sona ermesi

avcaglayavuz@gmail.com Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesinin bildirim yolu ile sona ermesi Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 347. maddesinde düzenlenmiştir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin...
27 Aralık 2021

İş arama izni

Av. Çağla YAVUZ UZUN avcaglayavuz@gmail.com Belirsiz süreli ve sürekli iş sözleşmelerinde işçi veya işveren tarafından bildirimli fesih yapılması halinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun (İK) 17/2 maddesinde belirtilen ihbar sürelerinin sonunda...
20 Aralık 2021

Kiralananın kullanılmaması

avcaglayavuz@gmail.com Türk Borçlar Kanunu'ndaki (TBK) düzenlemeye göre, kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira...
13 Aralık 2021

İş sözleşmesi yapma sınırı yaş küçüklüğü

Av. Çağla YAVUZ UZUN avcaglayavuz@gmail.com İş hukuku düzenlemeleri ile çocuk işçilerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak, çocukları sağlık ve ahlaki gelişim bakımından korumak amacıyla çocuklar için çalışma yaşı getirilmiş ve bu...
29 Kasım 2021

Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme

Av. Çağla YAVUZ UZUN avcaglayavuz@gmail.com Türk Borçlar Kanunundaki (TBK) düzenlemeye göre, kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle...
22 Kasım 2021

Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması

Türk Borçlar Kanunu'ndaki (TBK) düzenlemeye göre, kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilikleri ve değişiklikleri yapabilir (TBK m. 320/1). Kanuna göre kiraya verene...
15 Kasım 2021

İhbar Tazminatı

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin bildirim şartına uyulmadan feshi halinde, şarta uymamış olan taraf diğer tarafa bildirim sürelerini karşılayan ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu tazminata uygulamada ve öğretide ihbar...
01 Kasım 2021

KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ

Türk Borçlar Kanunundaki (TBK) düzenlemeye göre, kiracı, kiralananı hangi durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlüdür(TBK 334/1). Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda...
24 Ekim 2021

İŞ KANUNU’NDA HAFTA TATİLİ

4857 sayılı İş Kanunu'nun (İK) 46. maddesine göre, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce kanunda belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde hafta...
11 Ekim 2021

REKABET YASAĞI

Sadakat borcundan kaynaklı olarak iş sözleşmesi devam ettiği sürece işçinin işverenle rekabet etmeme borcu bulunmaktadır. Rekabet yasağının iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra da devam etmesi için iş sözleşmesine rekabet yasağı koymak...
04 Ekim 2021

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI

İş güvencesi tazminatı 4857 sayılı İş Kanununun (İK) 21. maddesine göre hakkında işe iade kararı verilen işçinin başvurusu üzerine 1 aylık süre içinde işçiyi işe başlatmayan işverenin ödemek zorunda olduğu bir tazminattır. Kapsam...
27 Eylül 2021

KEFİLİN ÖDENMEYEN KİRALARDAN SORUMLULUĞU

Günümüzde, kiracı ile kiraya veren arasında yapılan kira sözleşmelerinde kira alacağının temin edilmesi amacıyla kiracıdan ayni veya şahsi teminat talep edilmektedir. Şahsî teminatların başında kefalet gelmektedir. Kefalet Sözleşmesi...
20 Eylül 2021

DOĞUM SONRASI SÜT İZNİ

Kanun koyucu kadın işçileri ilgilendiren özel bir izin türü olan süt iznini, doğum sonrasında kadın işçilerin bebeklerinin ihtiyaçlarını rahat karşılayabilmeleri ve bu konuda işverenle sorun yaşamamaları için düzenleme gereği duymuştur....
13 Eylül 2021

DOĞUM HALİNDE ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

4857 Sayılı İş Kanunu'nun (İK) 74. maddesinde, kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamalarının esas olduğu belirtilir. Çoğul gebelik halinde...
06 Eylül 2021

MESAFELİ SATIŞTA TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI

Teknolojinin gelişmesi ile pazarlama tekniklerinin gereği mesafeli satış sözleşmesi çok yaygın olarak hayatımızın içinde yer almaktadır. Bu gibi satışlar tüketici ve satıcı için önemli avantajlar sağlıyorsa da, tüketicinin aldatılması...
30 Ağustos 2021

GECE ÇALIŞMALARI

4857 sayılı İş Kanuna(İK) göre, iş hayatında gece, en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemi ifade etmektedir (m.69).Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre...
23 Ağustos 2021

İŞYERİ DEVRİNDE İŞÇİLİK HAKLARI

4857 sayılı İş Kanununun (İK) 6. maddesinin 1-2. fıkrasında; 'İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri...
09 Ağustos 2021

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağına dair vermiş olduğu yazılı bir irade beyanıdır. Türk Borçlar Kanunu'nda (TBK) kiracı zayıf kabul edilerek, kiracıyı korumaya yönelik pek çok...
02 Ağustos 2021