Yavuz Kurt-Cuma Yazıları Takip et

Yavuz Kurt-Cuma Yazıları

Bütün Yazıları

Yavuz Kurt-Cuma Yazıları

Güzel Söz: İnsan Özünün Mütercimi

Âlemleri yoktan yaratan yüce Allah, tarihin her safhasında insanoğlunu muhatap kabul etmiş, elçiler görevlendirmiş, hayat bahşeden İlâhî kitaplar göndermiştir. Yapılması istenenler ile uzak durulması emredilenler bu kitaplar yoluyla bildirilmiş,...
22 Ekim 2021

Cömertlik: Varlığa Bir Teşekkür

Cömertlik, eldeki imkânları gönülden gelerek ve karşılık beklemeksizin başkalarının yararına bahşetmektir. Böylesi önemli işi yapan kimseye verilen 'cömert” ismi, Farsça  'cevân-merd” kelimesinin Türkçeleşmiş halidir....
15 Ekim 2021

Vefa: Ulvi Güzellikleri Dünyaya Satmamak

Kur'an-ı Kerim'de vefa, 'sözü yerine getirmek” (Bakara 2/40), 'hak edene hak ettiğini vermek” (Hûd 11/15), 'ölçüye-tartıya riayet etmek” (En'âm 6/152) ve 'vefa göstermek” (Hac 22/29) manalarında kullanılmış,...
08 Ekim 2021

Tevazu: Kibrin Panzehri

            Arap dilinde 'vaz‘” kökünden türeyen tevâzu, 'insanın itibar ve derecesini düşük görmesi, boyun eğmesi” anlamlarına gelir. Gönül ehli mütefekkirlerin dilinde tevazu, yüce Allah'a...
01 Ekim 2021

Sadâkat: Evrensel Bir Değer

Arap dilinde 'sıdk” kökünden gelen sadâkat, 'hakikati konuşmak, dürüst ve güvenilir olmak, sözlere riayet etmek” anlamlarına gelir. Bütün İlâhî dinlerde ve hatta beşeri hukuk sistemlerinin tamamında sadâkat, evrensel ahlaki...
17 Eylül 2021

Dünyevileşme: Allah Dışı Bir Hayat Tasavvuru

Dünyevileşme, insanın anlam arayışını yitirmesi, görülen bu evrenin ötesinde var olan mavera yani ahiret ile bağını koparması demektir. Dünyevileşme kavramını en iyi karşılayan sekülarizm kelimesidir. Latince 'secular” kökeninden...
10 Eylül 2021

Merhamet: Rahmetin Tezahürü

Sözlükte, 'acımak, yufka yürekli olmak, şefkat göstermek” anlamlarına gelen merhamet, kalp inceliğini ve gönül yumuşaklığını anlatır. Merhamet, insanın hemcinsleri ve diğer tüm canlılar karşısında hisli bir yüreğe, duyarlı...
03 Eylül 2021

Kalp: Beden Ülkesinin Başşehri

Malum olunduğu üzere kalp, kas dokusundan oluşan, içinde dört küçük odacık bulunan, kaburgaların altında yer alan, tüm dokulara kanın ulaşmasını sağlayan, çok sayıda elementten müteşekkil insan vücudunun merkezî organıdır. Ancak bu...
27 Ağustos 2021

Sabır: Doğru Yolda Sebat

Sabır, 'alıkoymak, hapsetmek ve bağlamak” gibi anlamlara gelir. Sabır kavramını Cüneyd-i Bağdâdî, 'Zorluk ve sıkıntı zamanı geçinceye kadar yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir.” şeklinde tanımlamıştır....
20 Ağustos 2021

Azim: Kararlı Bir Yürüyüş

Azim,  'ısrarla istemek ve kesin karar vermek” gibi anlamlara gelir. Tasavvuf ehlinden Herevî'ye göre azim, doğru yol üzere yaşamak isteyen kimsenin ayak bağı olacak şeyleri hayatından çıkarması, ne kadar zor olursa olsun kendisine...
13 Ağustos 2021

Şükür: Nimeti Bağlayan Halat

          Şükür, yapılan iyiliği bilmek, iyilik edeni iyiliğiyle övmek, nimetin farkında olmak, ikram edeni tanımak demektir. İlk sûfîlerden Ebû Bekir eş-Şiblî'ye göre şükür, nimetin kendisini değil nimeti vereni görmektir....
06 Ağustos 2021

İhsân: Allah'ı Görüyormuşçasına Yaşamak

İhsân, genellikle 'başkalarına iyilikte bulunmak” ve 'yaptığı işi güzel yapmak” anlamlarında kullanılmış, bu hal üzere davrananlara 'muhsin” denilmiştir. Ancak bir hadislerinde Allah Resûlü ihsân kavramını şöyle...
30 Temmuz 2021

İhlâs: Yalnız Allah Rızası

İhlâs, insanların övgüsünü beklemeden, kötü duygulara mahal vermeden, çıkar kaygısı gütmeden yaşamak, yasaklardan uzak durmak, İlâhî emirleri yerine getirmeye azmetmektir. İhlâs, hayırlı her faaliyete iyi niyetle yönelmek, her durumda...
16 Temmuz 2021

Fücûr: Sorumsuzluk Telkini

Fücûr, Arap dili âlimi Cürcânî'nin tanımıyla: 'Nefsin, yüce Allah'ın razı olmadığı işler yapmaya ve ahlâk ilkelerine aykırı davranmaya insanı sevk etmesi.” demektir. Elmalılı Hamdi Yazır ise fücûru: 'Haktan saparak...
09 Temmuz 2021

Takva: Sorumluluk Şuuru-Kulluk Bilinci

Takva, yüce Allah'ın engin merhametini kaybetme korkusu, emir ve nehiylerini yerine getirme hususunda gösterilen gevşeklikten sakınma hali, gönülden gelen sorumluluk şuuru ve kulluk bilinci anlamına gelir.Takva, insanın içindeki İslam'dır....
02 Temmuz 2021

İslam: Huzura Açılan Kapı

İslam, dil âlimi İbn Kuteybe'nin ifadesiyle: 'Boyun eğmek ve iradî davranış sonucu barış ortamına girmek.” anlamına gelir. Yaratıcıya yürekten teslim olan Müslümanlar, esenlik içerisinde oldukları gibi aynı zamanda etraflarına...
25 Haziran 2021

İman: Var Oluşun Gayesi

İman, yüce Allah'a ve inanılması emredilen hususlara cebren değil yürekten ve pazarlıksız inanmaktır… Zoraki gerçekleşmiş bir imanın değeri olmadığı gibi inanılması istenilenlerin bir kısmına inanıp diğerlerini görmezden gelmek...
18 Haziran 2021

Ahlâk: İslam'ın Esası

Arap dilinde ahlâk, 'tabiat, huy, karakter, seciye” gibi anlamlara gelen hulk veya huluk kelimesinden türemiştir. Cahiliye döneminde mürüvvet kavramıyla karşılanan ahlâk, mertlik ve yiğitlikten ibaret görülmüş, kabilecilik ruhuna uygun...
11 Haziran 2021

Besmele: Her İşin Başı

Neml sûresinin 30. âyetinde zikredilen 'bismillâhirrahmânirrahîm” cümlesinin kısa adına 'besmele” denilmiştir. Sahabeden İbn Abbâs, 'Rahmân” isminin 'rahmet sahibi”, 'Rahîm” isminin ise 'başkalarına merhametini...
04 Haziran 2021

Sünnet: Nebevî Rehber

Sünnet, hayatın bütün alanlarında Müslümanlara kılavuzluk yapan nebevî bir rehberdir. Sünnet, Allah Resûlünün (s.a.s) beyan ederek tatbikleriyle gösterdiği yol, asr-ı saadeti tüm zamanlara taşıyan hayat biçimidir. Sünnet, Kur'an'ın...
28 Mayıs 2021

Kur'an: Son Sesleniş

Kur'an, Yüce Allah'ın nihai sözüdür. İnsanoğluna gönderilen ikram, hayata mana katan anlam, zamanlar ve zeminler üstü bir kelamdır. Yaratıcının varlığına bürhân, yegâne mabud olduğuna beyân, kâinat kitabına bir tercümandır…İnsanlık...
21 Mayıs 2021

Kadim Bir İbadet: Oruç

Yerkürede meydana gelen tüm kötülükler, adına insan denen antika eserin nefsine hâkim olamamasından kaynaklanır. İstek ve arzularının güdümünde ömür sermayesini zayi etmeye meyilli insan, nefsinin türlü ayartmalarına mani olamadığındandır...
07 Mayıs 2021

Ne İçin Oruç?

Oruç, Arap dilinde savm kelimesiyle karşılanır. Savm, 'herhangi bir şeyden uzak durmak, kendini tutmak, alıkoymak” demektir. Bu anlam doğrultusunda oruç, insanın nefsine dur demesi, isteklerine gem vurma yetisi ve oruç ibadetinin yasaklarına...
30 Nisan 2021

Rahmet, Mağfiret ve Beraat Ayı: Ramazan

Ramazan kelimesinin Arap dilinde, 'sıcaklığın çok olması, güneşin kum ve taşları aşırı derecede ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” gibi anlamlara gelen ramad mastarından geldiği söylenmiştir. Bu...
23 Nisan 2021
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
İmsak 05:14
Güneş 06:39
Öğle 12:10
İkindi 15:03
Akşam 17:31
Yatsı 18:51