20.09.2021, 07:59

RESEN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Arsa ve arazi türündeki taşınmazların kadastro çalışması ile belirlenen cinslerinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ bahçe vb. iken arsa veya arazi ya da arsa, arazi iken bağ, bahçe vb. duruma dönüştürülmesi için paftasında ve tapu sicilinde yapılan değişikliklere cins değişikliği işlemi denir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişikliğe istinaden, 12/07/2021 tarih 2021/2 sayılı genelgesinde yapısız iken yapılı hale gelen cins değişikliği işlemlerinin, kişilerin talebi olmaksızın ilgili kurumlar arası koordinasyon ile resen yapılmasına hükmedildi.

Yapılan bu değişiklik öncesinde cins değişikliğine konu taşınmazın hak sahibi yada sahiplerince bu işlemlerinin yapılabilmesi için Kadastro Müdürlükleri ya da lisanslı harita ve kadastro bürolarına müracaat zorunlu idi. Müracaat sırasında taşınmaza ilişkin tapu kaydı, röperli kroki, bağımsız bölüm planları, yapı kulanım izin belgeleri ve zorunlu deprem sigortası gibi belgeler ilgilileri tarafından hazır edilerek, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nca ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün döner sermayesince belirlenen ücretlerin ödenmesi gerekmekteydi. Temin edilen ilgili belgeler ve ödenen ücretler sonrası değişikliğe konu yapının ölçümü için ilgililerince taşıt temini sağlanmakta ve başvuruda bulunulan idarece yapının ölçülmesiyle düzenlenen "Tescil Bildirimi", Tapu Müdürlüğü'ne tecil amaçlı gönderilmekteydi.  Tapu Müdürlüğünde ise ilgilerinin işlemleri takip etmesi sonrasında cins değişikliği işlemini tamamlanmaktaydı.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapan 19/06/2021 tarihli, 7327 sayılı kanun hükmüne göre, "yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş tüm yapıların cins değişikliği işlemi resen yapılacaktır" şeklindedir. Uygulamaya yönelik yapılan bu köklü değişlik sonrası, yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanım izin belgesi ile yapı aplikasyon projesi (yapının inşaat ruhsatı aşamasında harita mühendislerince düzlenmesi gerekli olan belge) ölçü değerlerine göre zemine gidilmeksizin “tescil bildirimi” düzenlenir. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi haricinde herhangi bir belge aranmaksızın cins değişikliği işlemi resen tescil edilir. Bu işlemler döner sermaye hizmet bedelinden muaf olarak yürütülür. İlgili kurumların koordinasyonu ile resen yürütülen bu işlemlerde ilgilerince yapı kullanma izin belgesi ve yapı aplikasyon projesinin Kadastro Müdürlüğü’ne fiziki olarak sunulması halinde de işlemler resen karşılanmaktadır. Cins değişikliğine konu taşınmaz kat irtifakı tesisli ise kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12 maddesindeki yazılı belgelere dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın kat irtifakı da resen kat mülkiyetine çevrilebilmektedir.

Kamu hizmetlerinin sağlanmasında bürokrasinin azaltılması ve etkin hizmet sunumunun iyileştirilmesi adını yenilikçi adımlar öncüsü olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile taşra birimlerinin değerli çalışanlarına bu süreçteki hizmetleri için şimdiden  şükranlarımı sunuyorum. Saygı ve selamlarımla.

Yorumlar (0)