23.07.2019, 10:13

VERGİ DAİRESİ 'ÖDEME EMRİ' NE ANLAMA GELİR?

-Ödeme Emri Niçin ve Kimler Adına Düzenlenir?
Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için ilgili vergi dairesince düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri; borçlulara, borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir. Ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlamış sayılır.
-Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 
Ödeme emrinde; 
Borcun asıl ve ferilerinin (gecikme faizi gibi) türü ve tutarı, 
Borcun nereye ödeneceği, 
Süresinde ödenmeyen borcun vergi dairesince cebren tahsil edileceği, 
Süresinde ödenmeyen borç ile ilgili mal bildiriminde bulunulması gerektiği, 
Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı takdirde üç ayı geçmemek üzere hapis ile cezalandırılacağı, 
Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı, 
Ödeme emrine karşı hangi mahkemede dava açılabileceği, 
Borçlu, hacze kabil malı olmadığı yolunda bir bildirim yapacak ise; en son kanuni ikametgah ve işyeri adreslerini, var ise kayıtlı olduğu diğer vergi dairelerini ve kamu idarelerini ve bu idarelerdeki kayıt ve hesap numaralarını, nüfus kayıt örneğini bildirmek zorunda olduğu, geçerli bir nedeni olmadan bu bildirimleri yapmayan kişilerin elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı, 
hususları yer alır. 
-Borçlu, Ödeme Emrinde Yer Alan Borcunu Nasıl Öder? 
Ödeme emrinde yer alan amme alacağının, süresinde ödenmeyen kısım için vadenin bitim tarihinden ödendiği tarihe kadar hesap edilecek aylık % 2,5 gecikme zammı (Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.) ile birlikte ödenmesi gerekir.
-Mal Bildirimi Nedir? 
Mal bildirimi; amme borçlusunun, amme alacağını karşılayacak miktarda, gerek kendi elindeki gerekse üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarının nev’ini, mahiyetini ve miktarını veya malı olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ile buna nazaran borcunu ne şekilde ödeyebileceğini vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak beyan etmesidir. Borçlunun haczedilebilecek malları olmadığını bildirmesi mal bildirimi hükmündedir. Mal bildirimi servet beyanı olmadığından, borçlunun borcunu karşılayacak tutarda mal bildiriminde bulunması yeterlidir. Borçlunun daha fazla mal bildiriminde bulunmaya zorlanması mümkün değildir. 
-Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunanlar Hakkında Ne Yapılır? İstenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
- Mal Bildiriminde Bulunmayanlar Hakkında Ne Yapılır? 
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 15 günlük süre içinde borcunu ödemez ve mal bildiriminde de bulunmazsa (ödeme emrine karşı dava açılan hallerde, ret kararının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde borçlu mal bildiriminde bulunmazsa) mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. 
Borçlu mal bildiriminde bulunduğu anda hapsen tazyik kararı alınmış olsa dahi infaz edilemez ve borçlu hapsedilmişse derhal tahliye edilir.
-Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı Dava Açılabilir? 
Ödeme emrini alan borçlu; 
Böyle bir borcunun olmadığı, 
Borcunu kısmen ödediği, 
Borcun zamanaşımına uğradığı, 
iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir. Dava açan borçlu hakkında takip işlemleri, davayı gören mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece devam eder. Açmış olduğu davada tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, haksız çıkılan borç tutarı kadar olan kamu alacağı % 10 zamla tahsil edilir.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Aralık 2021
İmsak 05:51
Güneş 07:23
Öğle 12:16
İkindi 14:39
Akşam 17:00
Yatsı 18:26
13
açık